Vad är civilsamhället?

Organisationer inom det civila samhället har ofta ideella syften – de vill bidra till samhällets utveckling, till att lösa utmaningar eller svara mot ett behov i samhället. Organisationerna använder sig ofta av näringsverksamhet och annan ekonomisk verksamhet för att främja sitt överordnade, ideella syfte. Det civila samhället spelar också en viktig roll i den demokratiska processen genom att kanalisera medborgarnas synpunkter och intressen i den politiska processen.

Civilsamhället präglas av stor mångfald vad gäller verksamheternas innehåll, arbetsformer och storlek. Civilsamhället utgörs bland annat av:

  • Ideella föreningar.
  • Registrerade trossamfund och stiftelser.
  • Kooperativa rörelser som har någon form av oegennyttigt uppdrag (inte statlig eller kommunal).
  • Sociala företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
  • Nätverk, rörelser och upprop (exempel på den icke-formaliserade delen av civilsamhället).

Läs mer om civilsamhällets roller och funktioner på CivSam.se.