Studie av Emerga Institute

Emerga Institue genomför en studie för EU:s byrå för fundamentala rättigheter. Studien fokuserar på människor som med uppehållstillstånd befinner sig i Sverige sedan minst fem år, men som inte är medborgare (ej heller EU-medborgare).

Studien ”The fundamental rights situation of long term residents in the EU”  genomförs samtidigt i nio EU-länder och syftar till att fungera som underlag för framtida politiska beslut rörande uppehållstillstånd och nu vill de ha kontakt med personer som skulle vilja delta i studien genom en intervju/fokusgrupp.
Personer ska ha sitt ursprung i Eritrea,  Afghanistan och Somalia, men de vill även ha kontakt med personer som inte kommer från ett EU-land som skulle vilja vara med.  
En symbolisk ersättning utgår för deltagandet.

Så väl fokusgrupperna som de enskilda intervjuerna kommer att beröra vad målgruppen själv har för erfarenhet av och syn på sin situation som innehavare av permanent uppehållstillstånd eller tillfälliga
uppehållstillstånd i Sverige, hur själva processen med att erhålla uppehållstillståndet har sett ut och upplevts av målgruppen. Fokus är också vilka rättigheter personer i målgruppen erhållit, både i teori och praktik.  Samma
frågor kommer att ställas till intervjupersonerna i samtliga deltagande länder.

Intervjuerna eller fokusgrupperna genomförs online och deltagandet är givetvis anonymt.

Är du intresserad? Eller känner du någon som är intresserad?
Kontakta i så fall: nanna.malmborg@emerga.se