NAD Malmö

Nätverket – Idéburen Sektor Skåne driver en verksamhet som heter Nätverk – Aktivitet – Delaktighet, NAD. Verksamheten är en del av Partnerskap Skåne som är länkad till Skånes Regionala Överenskommelse RÖK – samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare.
En Föreningssamordnare, som är anställd av Malmö Ideella, arbetar med NAD och verksamheten kommer att fortsätta under 2019.

Malmö Ideella ansvarar för att alla idéburna aktörer i Malmö ska omfattas av NAD, vilket innebär:

  • NAD är till för alla föreningar och idéburna organisationer som vill i Malmö
  • Alla som vill synliggöra NAD på hemsidor och sociala medier kan göra det (eget ansvar)
  • Samarbetsorganisation kan synliggöra NAD på ett eller flera sätt, utan avtal (eget ansvar)
  • Samarbetsorganisation som vill bjuda in till informationsmöte om NAD, gör det i samarbete med NAD samordnaren
  • De föreningar eller organisationer som vill genomföra en NAD aktivitet kontaktar NAD samordnaren, som kan bli en överenskommelse och en aktivitetsbeskrivning

Syftet med NAD är att utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan samverka inom ramen för en nyanländ persons 2-åriga etableringsplan. Detta för att kunna erbjuda nyanlända möjligheten att komma ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa.

Föreningssamordnarens uppdrag:

  • arbeta tillsammans med 2 kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen och matcha personer i etableringsplan till idéburna verksamheter utifrån framförallt intresse, men även behov av språkträning, hälsa och nätverk.
  • arbeta med NAD Info. Utveckla nya verktyg och projekt som kan användas i arbetet med att medvetandegöra nyanlända personer kring idéburen sektors funktion och roll i samhället, samt vilka möjligheter som finns för individen i en sådan verksamhet.
  • arbeta med NAD Stödfunktion. Stödja idéburna verksamheter i sitt arbete med nyanlända personer, t.ex. tipsa om pengar att söka eller vara bollplank vid en ansökan om pengar. Dessutom ska föreningssamordnaren arbeta för att möjliggöra kompetenshöjande insatser för idéburna verksamheter, t.ex. hur arbetar föreningen inkluderande?

Vid frågor kontakta:
nad@malmoideella.se
0729-99 83 77