Vi gör det tillsammans

Malmö Ideella och KC Kompetenscenter genomför under 2018, i samverkan med Arbetsförmedlingen, Malmö stad och organisationer inom det civila samhället, projektet Vi gör det tillsammans.

Du kan läsa mer på https://kckompetenscenter.se/verksamheter/extratjanst/

Projektets övergripande syfte är att genomföra kompetenshöjande insatser för föreningar som ska anställa med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Projektet omfattar planeringen och genomförandet av en arbetsgivare- och en handledarutbildning samt en introduktionsutbildning inför anställning för de personer som innehar Extratjänsterna.

Målen för projektet Vi gör det tillsammans är:

  • Att minst 25 föreningar ska ha genomgått en arbetsgivarutbildning under den ettåriga projektperioden.
  • Att minst 40 personer anställs i Extratjänster på föreningar eller ideell sektor i Malmö.
  • Att genomföra utbildning för de personer som ska bli anställda med Extratjänst kring vad som förväntas när man arbetar inom föreningslivet.
  • Att utbildningsinsatserna som utformas i projektet i ett framtida skede även ska kunna användas som grund för andra former av anställning i idéburen sektor.
  • Att lämna förslag på hur kompetenshöjande arbete för föreningar fortlöpande ska kunna organiseras partsgemensamt.