KompetensCenter Idéburna Malmö

Projektet drivs av Malmö Ideella vars avsikt med projektet är att öka de ideella föreningarnas möjlighet att verka i samhällsutvecklingen. Vi vill bygga upp ett center för kompetensutveckling som utvecklar idéburen sektor i Malmö. Kompetensutvecklingen riktar sig till anställda och föreningsledare som är verksamma inom idéburen sektor.

Projektet pågår från 2016 till 2018.
82 organisationer och föreningar medverkar i projektet.
Cirka 250 föreningsanställda har medverkat i projektet.

 

  • Ett digitalt och fysiskt center för kompetensutveckling byggs upp
  • Behovsstyrda kompetensutvecklingsinsatser utvecklas och genomförs
  • Samverkansplattformar för organisationer och personer inom idéburen och offentlig sektor skapas.

Samverkare i KC Malmö och medverkar i projektets styrgrupp;
Malmö Ideella, Malmö stad, Skånes Föreningar, Fackförbundet Unionen, Arbetsgivarförbundet IDEA,  Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Finsam samordningsförbund.

Projektet syftar till att genom kompetensutveckling i idéburen sektor skapa hållbar utveckling för föreningslivet i Malmö. Det syftar också till att skapa en medvetenhet hos aktörer i samhället om den idéburna sektorns omfattning och potential för samhällsutvecklingen. Mer än nu.

Kontaktperson
Olle Möller, olle.moller@kcmalmo.se

Hemsida
www.kcmalmo.se

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.