Remissvar

Förslag Föreningsstöd 2022 och kommentarer från Malmö Ideella

Läs mer här 

Föreningsstöd 2021 och kommentarer från Malmö Ideella

Fördjupning av Översiktsplan för Malmö Utställningsförslag Nyhamnen
Yttrande Malmö Ideella september 2018

Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer
Yttrande Malmö Ideella

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet
yttrande-FRI-2016-303-MalmöIdeella

Översiktsplan för Malmö – Aktualitetsprövning och översyn 2016–17
Remiss svar ÖP

Remissvar Malmö stads omorganisation 2016/2017
Översyn av stadsområdesnämnderna och den sociala resursnämnden samt anknytande verksamheter med koppling till berörda nämnders verksamhet

Remissvar Ny Näringslivsstrategi Malmö stad
Ny näringslivsstrategi – synpunkter Malmö Ideella och SIS 2016

Utkast på Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad
Utkast text överenskommelsen