Samordning av insatser från civilsamhället utvecklas 2021

Under de senaste åren har samordnare för NAD och TIA arbetat nära varandra för att med olika metoder stärka asylsökande och nyanländas etablering genom aktiviteter i idéburen sektor. Under 2021 kommer dessa två samordningsuppdrag sammanfogas till ett, inom ramen för Partnerskap Skåne.

Denna förändring kommer innebära resursoptimering och en ytterligare samlad kunskap på området civilsamhälle och utrikesföddas etablering. NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne kommer att stå för regional processledning i det nya upplägget och delregionala samordnare kommer vara anställda på RF-SISU Skåne, Bilda, Sensus, Rädda Barnen, Malmö Ideella och Folkuniversitetet.

I det nya uppdraget kommer vi ha tre inriktningar; Kunskap och metodutveckling, NAD-metoden och TIA-systemet.

Vidare kommer NAD-metoden under 2021 utvecklas för att ytterligare stärka kopplingen till Arbetsmarknadsintroduktion och Studie- och Yrkesvägledning. Vi kommer även att påbörja en process där vi ser över hur organisationer kan certifieras i NAD-metoden, för att på sikt kunna använda NAD som en del i avtal direkt mellan offentliga och idéburna organisationer

Mer information om NAD och kontaktuppgifter till ansvariga finns på www.partnerskapskane.se/nad