Sammanfattning NAD-året i Malmö 2020

Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD är sedan starten 2013 utformad för att vara en pusselbit i ett samverkande system för nyanlända personer. Metoden är ett av flera verktyg som behövs för att skapa samverkan mellan det idéburna och det offentliga i frågor som rör nyanlända.

NAD-metoden består av 3 delar (varav 2 presenteras här nedan):
– NAD Matchning. Tillsammans med offentliga verksamheter matcha nyanlända personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen till aktiviteter i idéburna verksamheter.
– NAD Info. Erbjuda information om föreningslivet i de forum (t.ex. SFI, Arbetsmarknadsavdelningen) nyanlända personer befinner sig igenom verktyget ”Integration i Förening”.

För mer info om NAD-metoden, se sista stycket i detta inlägg.

NAD Matchning
Trots läget med corona har NAD Malmö lyckats matcha 74 personer till aktiviteter i olika idéburna verksamheter. Övervägande antal deltagare har varit kvinnor, vilket inte är överraskande eftersom kvinnor i etableringen under en tid varit svårare att lösa bra aktiviteter till som matchar deras behov.
Aktiviteterna har pågått 2-3 timmar i veckan under en 6-10-veckors period och har bestått av både fysiska träffar och digitala aktiviteter.

Under året har dessa gruppaktiviteter startats och genomförts:
IM  – Kvinnokraft
Hanella Förening – Stresshantering och simning
Winnet Malmö – Cykelkurs
Vänskapsföreningen i Skåne (Allas Lika Värde) – Digitalisering och andra aktiviteter
C.A.R.E. – Kunskaper för Livet
Mosaik Malmö – Läs- och presentationcirkel

Antal startade aktiviteter
6

Antal deltagare
74 (66 kvinnor, 8 män)

Antal föreningar
6

Engagemang i Malmö

I juni blev Malmö ett projekt rikare genom Engagemang i Malmö, en §37a-ansökan, som är en samverkan mellan Fritidsförvaltningen Malmö Ideella och Malmöidrotten, MISO. Projektet är på 2 år arbeta med att utifrån Integration i Förenings-materialet (och andra verktyg) informera om föreningslivet till nyanlända personer och även lotsa dessa till föreningar vid intresse. Syftet med projektet är att genom att få ta del av information om föreningslivet och även få möjlighet att lotsas till en idéburen verksamhet, så kan introduktionen och integrationen för nyanlända personer i det svenska samhället underlättas. Att vara en del av en förening kan göra att individens språk förbättras och att hälsan förstärks, samt ge ett bredare nätverk.

Insatsen syftar också till att utveckla nya samverkansmetoder med Malmö stads olika förvaltningar för att öka engagemanget i föreningslivet och/eller i ideburna verksamheters aktiviteter från de nyanlända personerna och deras barn och att ge nyanlända personer möjlighet att bygga ett större nätverk.

Under hösten har 10 informationstillfällen genomförts i Engagemang i Malmö med hjälp av

verktyget Integration i Förening för 85 personer (50 kvinnor och 35 män) Forum som Integration i Förening har använts på är bl.a:
– Arbetsmarknadsavdelningen
– Samhällsorientering
– ISA-kurs (Arbetsmarknadsavdelningen)
– SO psykisk hälsa – REGIN
– Studiemotiverande Folkhögskolekurs

Precis innan julledigheten genomfördes också en första digital föreningsmässa för ca 20-25 intresserade personer. Vid mässan deltog 9 idéburna verksamheter: Hej Främling!; ABF Malmö; C.A.R.E.; Allas Lika Värde föreningen; FC Rosengård; Scouterna; Röda Korset Malmö; FIFH Malmö; RådRum.
Filmer från dessa verksamheter visades och projektledaren höll en kort presentation inför varje film.
Inledningar av mässan på Arabiska, Pashto, Dari och Somaliska spelades in och visades efter att projektledaren presenterat mässan på svenska. Stort tack till Hamida Nabi, Nihal Ragab och Abdirisak Shukri för hjälpen med inledningarna!

Välkommen till Skåne
Kort beskrivning av processen
Under våren har NAD Malmö ansvarat för arrangerandet av 1 Välkommen till Skåne. De övriga utsatta tiderna blev inställda pga coronan:
26/2 – Gruppen besökte Studieförbundet Vuxenskolan och Internationella Kvinnoföreningen, IKF. Båda föreningarna informerade om verksamheten, samt om aktuella project.
Antal deltagare och vilka föreningar:
Ca 20 deltagare
Studieförbundet Vuxenskolan, Internationella Kvinnoföreningen.

NAD Malmö tackar de idéburna och offentliga verksamheter som har varit en del av arbetet för att ge nyanlända personer möjligheter att få förståelse för och att ta del av vad som erbjuds på fritiden i vårt Malmö!
                       
Verksamheten ser framemot ett fortsatt inspirerande arbete med stödfunktionerna för nyanlända personer!

Vill er verksamhet också stödja nyanlända personer i sin etablering, kontakta:
nad@malmoideella.se
0729-99 83 77

Kontaktuppgifter till fler av idéburen sektors stödfunktioner för föreningar och nyanlända personer i Malmö:
Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA
Eva Gamzegul Kinali
eva@malmoideella.se
0760-26 03 76  

Engagemang i Malmö
Mikael Johansson
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77

Om Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD
NAD syftar till att stärka samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom nyanländas etablering i syfte att förbättra nyanländas möjligheter att etablera sig i Sverige.

NAD är en metod som underlättar för nyanlända att delta i olika typer av aktiviteter i idéburna organisationer och på så sätt träffa andra människor som man delar intressen med. Sedan 2013 har vi tagit fram ett antal olika verktyg för att göra detta: vi arbetar med att sprida information och inspirera till deltagande, tillsammans med föreningar planera och utforma aktiviteter och till slut matcha deltagare.

Aktivitet i föreningsliv och folkbildning stärker deltagarens möjligheter på arbetsmarknaden genom en utveckling av nätverk, hälsa eller språk – och ibland allt det tillsammans. Grunden för samtliga aktiviteter är att deltagaren är där frivilligt. Ett stort arbete längs ner på att matcha deltagare med en lämplig aktivitet.