Stiftelser & fonder

Crafoordska stiftelsen
Stiftelsen ger med jämna mellanrum bidrag till “vård, fostran och utbildning av barn och ungdom, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur”.
http://www.crafoord.se

Idéer för livet
Skandia utvecklar och stödjer arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella organisationer, föreningar, skolor och kommuner. Arbetet sker genom vuxna i barns närhet.
https://www.ideerforlivet.se/ansok-har/sa-ansoker-du/

Sparbanksstiftelsen Skåne
Stiftelsen stödjer bl a projekt, riktade mot utbildning, kultur och idrott och av särskild betydelse för det lokala samhället.
http://www.sparbanksstiftelsenskane.se

Arvsfonden
Information om Arvsfonden och deras möjligheter att ge bidrag till projektverksamhet m.m.
http://www.arvsfonden.se/sok-pengar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Information om Ungdomsstyrelsens uppdrag och verksamhet, och upplysningar om deras bidrag till ungdomsverksamhet.
http://www.mucf.se/bidrag

Kulturbryggan
Vill stärka det nyskapande, oupptäckta och experimenterande kulturlivet.
http://www.kulturbryggan.se/

Folke Bernadottes Minnesfond
Minnesfonden har till ändamål att understödja föreningar i deras strävanden till internationell förståelse. Genom stipendium från fonden bereds ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder.
http://www.folkebernadottesminnesfond.se

Gustaf V:s 90-årsfond
Minnesfond ger bidrag till ideell ungdomsverksamhet. Verksamhet som syftar till bestående kontakter och utbyte mellan ungdomsföreningar i Sverige och andra länder samt ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet.
http://www.gv90.a.se

Nordiska Ministerrådet
Nordiska rådet presenterar här stödordningar och fonder för bland annat olika typer av samarbete mellan de nordiska länderna.
http://www.nordiskkulturfond.org/soeg-stoette/
http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/bidrag-och-utlysningar

Olof Palmes Minnesfond
Fonden ger ungdomars möjligheter till internationellt utbyte kring fred och nedrustning, och stödjer arbetet mot rasism och främlingsfientlighet samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.
http://www.palmefonden.se/palmestipendiet/

Forum Syd
Forum Syd har Sidas uppdrag att förmedla ekonomiskt stöd och ge rådgivning till svenska organisationer för utvecklingssamarbete i utvecklingsländer och i Central- och Östeuropa, samt för informationsinsatser om globala frågor i Sverige.
http://www.forumsyd.org/bidrag/

Stiftelsen Sven Jerrings fond
Jerringfonden är en stiftelse som delar ut anslag, stipendier och forskningspengar till hjälp för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och funktionshinder.
http://www.jerringfonden.org/sok-bidrag

Brottsförebyggande rådet
BRÅ ger ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt som syftar till att pröva vilka nya metoder och åtgärder som är effektiva i det lokala brottsförebyggande arbetet.
http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-03-21-bras-ekonomiska-stod-ar-2016.html

Brottsoffermyndigheten
Brottsofferfonden är en fond som man kan söka pengar ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Medel kan beviljas ideella organisationer, verksamheter i privat eller offentlig regi.
http://www.brottsoffermyndigheten.se/projektmedel-och-forskning/brottsofferinriktade-projekt

Konsumentverket
Konsumentverket ska stödja ideella organisationer som engagerar sig i konsumentfrågor.
http://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/stod-till-organisationer/

Universitets- och högskolerådet
Information om de program och aktiviteter som hör till Universitets- och högskolerådets verksamhet och uppdrag att informera om och ge stöd till internationellt samarbete och utbyte.
http://www.utbyten.se/sv/Program/Hitta-ratt-program/

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Stiftelsen har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter samt främja forskning och utvecklingsarbete.
http://www.norrbacka-eugenia.se/organisationer.html

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
Stiftelsen delar årligen ut anslag till humanitär verksamhet över hela landet och har till ändamål att främja barns vård och fostran eller utbildning med mera.
http://www.hedlundsstiftelse.se/ansokan/default.htm

Radiohjälpen
Insamlade radiohjälpsgåvor kan sökas av ideella biståndsorganisationer och föreningar som verkar för humanitära insatser både i Sverige och utanför landets gränser.
http://www.svt.se/radiohjalpen/sok-bidrag/

Sida
Här finner du information om de stipendier, stöd och bidrag som Sida förmedlar till studenter, forskare, näringsliv och enskilda organisationer.
http://www.sida.se/Svenska/engagera-dig/sidas-stipendier-och-praktikprogram/

Statens folkhälsoinstitut
Folkhälsoinstitutet kan ge ekonomiskt stöd till verksamhet inom områdena att förebygga hiv/STI och spelberoende.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/statsbidrag/

Statens kulturråd
Kulturrådet ger bidrag som syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden.
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne
Stiftelsen har som syfte att stödja och dela ut bidrag till framför allt föreningar och organisationer som främjar nykterhet, fred och försoning mellan folk och samhällsklasser eller som är verksamma för personer med främst psykiska handikapp.
http://bangs-stiftelse.se/ansokningar.shtml

Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond
Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan sammanslutning genomför för barn och ungdom.
http://www.gafonden.com

Åhlén-Stiftelsen
Stiftelsen till ändamål att ekonomiskt stödja och därigenom främja tre områden: barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade samt vetenskaplig undervisning eller forskning.
http://www.ahlen-stiftelsen.se

Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Stiftelsen tar emot ansökan från allmännyttig förening eller enskild person. Bidrag kan ges till vissa sociala ändamål samt till allmännyttiga slöjder och näringar.
http://www.larshiertasminne.se/sociala-andamal-slojder/

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Akademins uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk och därtill knuten verksamhet.
http://www.ksla.se/anslag-stipendier/

Stiftelsen Solstickan
Stiftelsen har enligt sina stadgar till ändamål att verka till ”fromma för barn med kroniska åkommor eller funktionshinder samt för andra behövande, framför allt åldringar”.
http://www.solstickan.se/Projektstod/

Konungens stiftelse Ungt ledarskap
Hans Majestät vill uppmärksamma sådana ledarinsatser och stödja de ungas fortsatta utbildning i ansvarstagande värdebaserat ledarskap, bl.a. genom att dela ut stipendiet Kompassrosen till unga Ledargestalter med en god inre kompass inom Näringliv, Offentlig sektor och Scoutrörelsen.
http://www.ungtledarskap.se

Socialstyrelsen
Bidrag kan utgå till riksorganisationer som företräder personer med funktionshinder, organisationer för pensionärer, frivilligorganisationer inom området utsatta barn och deras familjer, kvinnovåld samt organisationer som arbetar inom områdena alkohol eller narkotika.
http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag

Sten K Johnsons Stiftelse
Stiftelsen riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.
http://www.stenkjohnsonsstiftelse.se/

Region Skånes Miljövårdsfond
Region Skånes delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden, pengarna går till projekt som på olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.
http://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Ansvarsomraden/Miljo-och-natur/Priser-och-bidrag/Region-Skanes-miljovardsfond/

Boverket
Bidrag till lokaler. Föreningar kan söka bidrag till allmänna samlingslokaler och icke-statliga kulturlokaler. Dessa bidrag söker ni hos Boverket.
http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/

Clara Lachmanns fond
Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan.
http://www.claralachmann.org/Ansokan.aspx

Stiftelser med gemensamt ansökningsförfarande
Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne
http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/ansokan-om-bidrag

Riksbyggens jubileumsfond
Fonden bedömer ansökningarna med hänsyn till kvalitet och hur det i ansökan beskrivna projektets resultat har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa bättre boendemiljöer. Projekten som fonden stödjer skall ha direkt anknytning till bostads- och stadsmiljöfrågor. Fonden stödjer i första hand projekt där fonden är huvudfinansiär eller där projektet utgör en urskiljbar del i ett större sammanhang.
http://www.riksbyggen.se/Om-Riksbyggen/Samhallsbyggare/Stipendium-Den-goda-staden/Stipendieansokan/

Magnus Bergvalls stiftelse
Vetenskaplig forskning och även understöd åt allmänna eller enskilda svenska hjälporganisationer av olika slag för främjande av deras arbete.
http://www.magnbergvallsstiftelse.nu/

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
För utdelning till inhemska sociala och välgörande ändamål.
http://www.margaretas-minnesfond.org/

Stiftelsen Carl Jönssons Understödsstiftelse
Stiftelsen lämnar under 2016 bidrag till föreningar, organisationer och institutioner i Skåne, som verkar för behövande gamla och sjuka och för barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning.
http://carljonssons-stiftelser.se.hemsida.eu/carl-jonssons-understodsstiftelse-ii/ovriga-bidragsmottagare-2016/

Svenska PostkodStiftelsen
Stiftelsen stödjer både lokala och globala projekt som faller inom ramen för våra kriterier och ledord. Stiftelsen verkar inom två huvudområden:
Natur och miljö (naturskydd, klimat och hållbara energikällor)
Människors levnadsvillkor. (fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och fredsbyggande)
http://www.postkodstiftelsen.se/sok-stod/