Pågående ESF utlysningar

Programområde 1.1 Kompetensförsörjning

Utlysningen riktar sig till alla former av arbetsplatser; privata, offentliga och idéburna organisationer.

Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd.

Förväntade effekter av projekten i denna utlysning är att de bidrar till ett hållbart arbetsliv och att fler stannar kvar längre i arbetslivet.

Programområde 2.1 Öka övergångarna till arbete

Utlysningen riktar sig till organisationer inom privat-, offentlig- och idéburen sektor.

Målgrupperna och deltagarna i projekten är kvinnor och män (15–64 år) som står långt från arbetsmarknaden och

– är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader), och eller

– är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete

– är utrikes födda

– är unga

– har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

De båda utlysningarna omfattar sammanlagt 63 miljoner kronor. Medfinansieringsgraden är 53% i båda fallen. Och ansökningarna ska vara inne senast den 9 mars 2020.