Ny rapport om samfund och grundläggande värderingar

Myndigheten har under 2020 haft i uppdrag att, utifrån vad som framkommit under den fortlöpande dialogen med de bidragsberättigade trossamfunden om förutsättningarna för stödet, särskilt redovisa hur de bidragsberättigade trossamfunden arbetar för att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.

De övergripande resultaten visar att trossamfunden aktivt arbetar med frågor som rör samhällets grundläggande värderingar med stort engagemang och utifrån många olika dimensioner. Några punkter som kan nämnas är exempelvis:

  • trossamfundens roll som demokratiskolor med interndemokratiska strukturer som håller det demokratiska samtalet levande;
  • ett engagemang för att upprätthålla alla människors lika värde, vilket exempelvis tar sig uttryck i ett omfattande socialt engagemang för utsatta grupper;
  • trossamfundens arbete för att implementera Barnkonventionen i sina verksamheter.

Läs mer här https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2021-03-24-ny-rapport-om-samfund-och-grundlaggande-varderingar.html