NAD Malmö är en del av forskningen kring nyanländas etablering 

Verksamheten Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD Malmö som är en verksamhet i Malmö Ideella har under de senaste åren varit en del av transnationell forskning genom ett projekt som Malmö Universitet är samverkanspart i. Projektet heter NIEM, The National Integration Evaluation Mechanism, och är ett sexårigt forskningsprojekt som syftar till att förbereda nyckelaktörer på området integration i EUs 15 medlemsstater att bättre bemöta de nuvarande utmaningarna och förbättra integrationen av personer som beviljats ​​internationellt skydd.

NIEM kommer att etablera ett verktyg för en omfattande utvärdering av integrationen av personer som beviljats skydd, som ska genomföras vartannat år, för att visa på brister i integrationspolitiken, identifiera lovande exempel och utvärdera effekterna av lagstiftning och politiska förändringar.

NAD har varit en stor del i detta utvärderingsarbete och bl.a. bistått med att hjälpa forskarna/forskningsassistenterna hitta nyanlända personer som besöker aktiviteter i idéburna verksamheter/föreningar, samt intressenter som arbetar med målgruppen och sedan oktober 2020 har dessa utvärderingstillfällen genomförts: 
–    5 fokusgrupper med olika intressenter
–    7 fältobservationer (pågår fortfarande)
–    7 intervjuer med nyanlända personer (pågår fortfarande) 

Under våren är målet att besöka fler aktiviteter och genomföra mer intervjuer med nyanlända personer. Aktiviteterna behöver inte vara NAD-aktiviteter. Forskningsassistenterna kan vara med på aktiviteten digitalt och fysiskt. Intervjuerna med de nyanlända personerna kommer att ske utanför själva aktiviteten och kan genomföras på Zoom, i telefon eller kanske en walk and talk.  

Men fler tillfällen kommer att genomföras med nyanlända personer i vår.

Har er verksamhet aktiviteter för nyanlända personer digitalt eller fysiskt? Om så är fallet så uppskattas det mycket om ni kontaktar:
Nadeen Khoury, nadeen.khoury@mau.se