Idéburen välfärd

Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201956/

Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på en tydlig
definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera
och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och
andra närliggande offentligt finansierade och subventionerade verksamheter.