Gratis säkerhetsutbildning och information om statsbidrag

Sedan 1 oktober 2018 finns det ett statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder som trossamfund, stiftelse och ideella föreningar kan söka pengar ifrån. Statsbidraget kan beviljas då en organisations verksamhet påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Man kan söka pengar för att genomföra fysiska åtgärder kopplat till sin föreningslokal, såsom installation av larm, säkerhetsdörr, galler, belysning och mycket mer. Man kan även söka bidraget om man är i behov av bevakning vid någon särskild tillställning såsom en religiös högtid eller kanske vid ett årsmöte. Man kan beviljas 500 000 kr per fysisk åtgärd och ansökningsperiod, och man kan söka för nya åtgärder varje ansökningsperiod (under 2020 har vi 4 ansökningsperioder).

Kammarkollegiet har också fått i uppdrag att anordna en grundläggande säkerhetsutbildning som är helt gratis för deltagarna. Nästa utbildning går av stapeln i Helsingborg 31/3-1/4 2020. Mer info om utbildningen finns här: www.kammarkollegiet.se/sakerhetsutbildning  Ännu finns platser kvar men det är först till kvarn som gäller!

Länk till hemsida: www.kammarkollegiet.se/sakerhetshojande