Föreningslivet i Malmö under Corona-pandemin

Kort sammanfattning av enkäterna kring behov och stöd i föreningslivet i Malmö.

Enkätundersökningarna som Malmö Ideella genomfört har haft som mål att fånga ett genomsnitt av föreningar i Malmö.

Totalt har i dagsläget 135 svarat på enkäterna, vi har försökt att få ca 50 svarande på varje enskild enkät, detta för att få en någorlunda rättvis jämförelse över tid. Den första (mars) och senaste höstenkäten har samma urval av frågeställningar. Enkäten som är gjord i september har dock lite fler ekonomiska frågor och även frågor om samverkan med kommunen. (Höstenkäten). Den enkät som gjordes mellan vår och höst, utgjorde en mer kvalitativ enkät som försökte fånga mer av effekterna av krisen på föreningarna, samt vilka problem föreningsledare såg framför sig.

De flesta svarande, ca 80%, är registrerade hos kommunen, ca 50% hos fritid och resten hos andra förvaltningar. Av de som svarat är ca 30 % idrott- och sport, och resterande föreningar är blandade mellan socialt, kultur (60%) , och enstaka föreningar kring; barn och unga, internationellt, friluftsliv.

Stort tack till alla som medverkat i någon av enkäterna och våra medskapande möten.