Fördomsfönster Öresund

Projektets syfte är att öka gränspendlingen i Öresundsregionen genom att främja gränsöverskridande rekrytering av personer med utrikesbakgrund. För att uppnå detta arbetar projektet dels utbildande och informerande, både gentemot arbetssökande och gentemot företag, dels undersökande, med hjälp av enkäter, intervjuer och analyser.

Projektets konkreta mål är att få 50 personer med utrikesbakgrund bosatta i Malmö i tillsvidareanställning i Köpenhamn. Vid sidan om detta hoppas projektet kunna göra erfarenheter och erhålla kunskaper som även på sikt skall kunna generera en mer öppen och inkluderande arbetsmarknad Öresundsregionen, både i geografisk och i social mening.

För tillfället håller projektet bland annat på med en undersökning av vilka föreställningar arbetssökande med utrikesbakgrund i Malmö har kring att söka jobb och kanske så småningom arbeta i Köpenhamn/Danmark. Detta för att få en bild av vilka upplevda och reella, hinder och möjligheter som existerar.

Som ett första steg har projektet skapat en kortfattad enkät med några riktade frågor och några mer öppna. Målet är att enkäten också skall vara en väg till att nå personer som vill ställa upp på mer djupgående, personliga intervjuer.

https://www.fordomsfonster.org/research-survey-job-seekers

Projektet är ett samarbete mellan mentorsnätverket Mine, Öresundsinstitutet, Föreningen Norden Danmark och Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund (Lunds universitet).