Dags för verkstad!

Överenskommelse Malmöandan handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Den antogs den 14 juni 2017 i kommunfullmäktige och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan.

Malmöandans vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi ska klara de utmaningar som vi i Malmö står inför. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i samarbetsplanen som antogs i kommunstyrelsen den 13 juni 2018.

Nu ska vi göra verkstad av visionerna. Du och din organisation bjuds in till att delta.

Vid fem tillfällen, en per identifierad samhällsutmaning, ska vi starta upp detta arbete. Kartlägga det som redan gjorts och fundera vad som kan göras framåt. I samband med anmälan till respektive tillfälle ombeds du och din organisation fundera kring vad ni kan bidra med i arbetet med samhällsutmaningen. Vi bjuder på en lättare förtäring under kvällen.

För att vi verkligen ska få verkstad på dessa träffar finns en del förhållningsregler.

Inledningsvis väljer ni ut vilken eller vilka samhällsutmaningar som ni vill engagera er inom. När ni anmäler er beskriver ni kortfattat varför ni valt denna samhällsutmaning och vad ni kan bidra med. Vi förväntar oss inga långa texter, maximalt en halv A4.

Vill ni engagera er inom mer än en samhällsutmaning måste ni ange prioriteringsordning.

Inför respektive träff kommer en sammanställning av inskickade texter skickas ut. Som deltagare på träffen förväntas man ha läst igenom sammanställningen.

Träffarna är öppna för alla organisationer i Malmö, men föranmälan är obligatorisk.

Träffen är planerad att ta två timmar. Första timmen kommer ägnas åt en nulägesbeskrivning för aktuell samhällsutmaning där alla förväntas delta aktivt. Under andra timmen formulerar vi tankarna kring hur vi ska arbeta med denna samhällsutmaning framåt. Det är därför viktigt att du och din organisation funderat kring vilken roll ni är beredd att ta i arbetet. Antingen en mer en aktiv roll, kanske till och med leda arbetet, eller vara deltagare vid kommande träffar.

Varmt välkommen!
Ulf Bingsgård
Samordnare, Malmöandan

Verkstad kring samhällsutmaning ”Ungas hälsa och livsstil”
Tid: Onsdagen den 27 februari kl 17-19 Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 25 februari till info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Jämlik fritid och kultur”
Tid: Torsdagen den 28 februari kl 17-19 Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 26 februari till info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Stadsliv, allmänna platser och lokaler”
Tid: Måndagen den 4 mars kl 17-19 Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 28 februari till info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Delaktighet, trygghet, demokrati”
Tid: Onsdagen den 6 mars kl 17-19 Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 4 mars info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Nya vägar till arbete och aktivitet”
Tid: Torsdagen den 7 mars kl 17-19 Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 5 mars till info@malmoandan.se

Ungas hälsa och livsstil
Det är ett brett samhällsintresse att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, såväl under skoltid som på barnens fritid. Fysisk rörelse är något som stärker barns och ungas hälsa, koncentrationsförmåga, självkänsla och som dessutom har ett starkt samband med psykiskt välmående.

Genom ökad samverkan mellan staden och idéburen sektor kan barn och unga få det stöd och den stimulans de behöver för att bli mera rörliga och aktiva i sin vardag.

Jämlik fritid och kultur
Det finns betydande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller aktivt deltagande inom idrott och andra fritidsaktiviteter inom kulturlivet. Detta är välgrundat i forskning och undersökningar på både nationell och lokal nivå. Kön, ålder, utbildningsnivå, utländsk bakgrund och funktionsvariation är några av de faktorer som påverkar möjligheterna att delta.

Samarbeten mellan staden och idéburen sektor är en nyckelfaktor för att engagera fler Malmöbor i ett aktivt fritids- och kulturliv och därigenom skapa mer jämlika villkor för malmöbor i olika åldrar och med olika bakgrund och förutsättningar.

Stadsliv, allmänna platser och lokaler
Stadens gemensamma rum har stor betydelse för Malmöbornas välfärd och gemenskap. Ett mångsidigt utbud av mötesplatser, gröna stadsrum, rekreationsområden, kultur-, fritids- och idrottsanläggningar ger möjlighet till aktiviteter, kultur, lärande och lek för alla åldrar och grupper i samhället.

Tillgången till olika typer av lokaler, anläggningar och platser är viktig för de idéburna organisationerna. Samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor är central i den fortsatta utvecklingen och utformningen av staden.

Delaktighet, trygghet, demokrati
Stadens mångfald är en tillgång som skapar en stimulerande och kreativ stad. Att fler Malmöbor med olika behov och intressen får en röst och deltar i informella och formella beslut stärker demokratin. Malmö stad och idéburen sektor kan gemensamt utveckla platser där människor kan skapa, uttrycka sig, agera och påverka.

Tillit, förtroende, social förankring och delaktighet är några av de faktorer som har betydelse för den upplevda tryggheten. Även den fysiska miljön och samhällets synliga närvaro har stor inverkan. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är ett brett samhällsuppdrag som kräver samverkan mellan myndigheter, organisationer, föreningar och medborgare.

Nya vägar till arbete och aktivitet
Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö är större än någonsin tidigare. Ändå så är arbetslösheten hög bland Malmöborna. Detta eftersom företagen ofta anställer personer om inte bor i Malmö för att få rätt kompetens.

Det finns stora skillnader i andelen arbetslösa i olika grupper bland Malmöborna. Arbetslösheten är högre bland ungdomar, högre bland utrikesfödda oavsett utbildningsnivå, samt högre för män än för kvinnor i alla grupper. Att öka andelen Malmöbor i jobb, och jobbtillfällen i Malmö, är med andra ord en utmaning.

Idéburen sektor och Malmö stad, liksom aktörer i övriga samhällssektorer, behöver samverka för att öka graden av sysselsättning hos Malmöborna. Idéburen sektor är en möjlig arbetsgivare. Samtidigt är deltagande i föreningsliv en starkt bidragande faktor till ökat socialt kapital, vilket i sin tur är viktigt för att få ett arbete.