CTC – Communities That Care

Malmö stad arbetar sedan hösten 2018 med ett evidensbaserat styrsystem Communities that care (CTC), som bygger upp ett långsiktigt och systematiskt socialt preventionsarbete. Genom CTC arbetar socialtjänst, skola, polis, näringsliv, boende och civilsamhälle i nära samverkan för att skapa en positiv utveckling i närområdet. Målet är att skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler och skapa goda uppväxtvillkor. CTC är ett arbetssätt som ska vara infört i Malmös alla delområden inom fem år.

En del av implementeringen av CTC innebär att kommunen startar upp insatserna utifrån identifierade riskfaktorer i området. Riskfaktorerna utläses från en kartläggning baserad på elevenkäter, statistik och yrkesverksammas analyser.

Nästa steg i införandet av CTC är att ta fram en handlingsplan med insatser för området. Nyckeln i CTC är samverkansprocesser och det är viktigt att vuxna förebilder involveras i arbetet. Alla som vill vara med i arbetet och bidra till barns positiva utveckling är välkomna.

Läs mer på https://malmo.se/ctc