Malmö Tillsammans en ny satsning för föreningar, företag och medborgare

Malmö Tillsammans är satsning mellan Sensus studieförbund, Malmö Ideella, Nyföretagarcentrum Öresund och Malmö stad med stadskontoret, fritidsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.

Målet med satsningen är att i tre stationsnära områden – Östervärn, Persborg och Rosengård – främja för medborgarstyrda initiativ för att tackla samhällsutmaningar kring ämnen såsom segregation, ojämlikhet och sysselsättning.

I varje område ska en inkubator utvecklas som samlingsplats för initiativ. Tillsammans bildar inkubatorerna en innovationsplattform för hela staden. Malmö Tillsammans ska ses som en resurs för föreningar, företag och medborgare i Malmö för att lyfta det som är viktigt för dem, hitta lösningar och bygga en hållbar stad för alla.

Projektet Malmö Tillsammans pågår t.o.m. våren 2023 och vi är nu i en uppstartsfas där vi lär känna de aktörer som finns på plats i områdena för att lyssna på deras idéer och perspektiv.

Vi söker kontakt med alla som vill höra mer om projektet och fundera kring hur vi bäst kan jobba tillsammans. Har du en idé som du vill förverkliga eller är nyfiken på hur du kan vara en del i processen av att utveckla staden?

Hör av dig till oss på info@malmotillsammans.se
eller besök Malmö Tillsammans – en innovationsplattform för hela staden (malmotillsammans.se)

Lärandelunch 9 juni

Malmö Tillsammans välkomnar Gloria-Karin López från mötesplats Social Innovation för att presentera sociala innovationer.

Är du nyfiken kring vad en social innovation är och varför det är viktigt? Vill du lära dig mer om vilken betydelse det har för staden? Då är denna lärandelunch ett måste.

Anmälan till EventBrite https://www.eventbrite.se/e/vad-ar-en-social-innovation-biljetter-156632454889

Anmälda ansluts till mötet via zoom https://zoom.us/j/94965365985?pwd=ckwrajdtVEtPWmgyWmJLTFlYcnlmUT09

Malmö Tillsammans – en medborgarstyrd innovationsplattform
Projektet har beviljats medel av Tillväxtverket

En kort sammanfattning av projektet:
Samverkanspartners: Malmö Ideella (sökande), Sensus Studieförbund Skåne/ Blekinge, NyföretagarCentrum Öresund, Malmö stad med Fritidsförvaltningen, Funktionstödsförvaltningen och Stadskontoret/ Omvärld och näringsliv.

Start- och slutdatum: 2021-01-01–2023-02-28
Finansiering via samverkanspartners och ERUF, totalt 22,5 miljoner

Bakgrund & Syfte
Syftet med projektet Malmö Tillsammans är att inom ramen för ett samverkansprojekt mellan parterna, och i ett gemensamt arbete med en stor mängd ytterligare lokala och regionala privata, ideella och offentliga aktörer, utveckla en medborgarstyrd innovationsplattform. Innovationerna är tänkta att svara mot de lokala samhällsutmaningar för en hållbar stadsutveckling som rör minskad segregation, ökad sysselsättning och hållbar förnyelse i bostadsområdena. Genom denna behovsstyrda process kan socioekonomisk utveckling och miljömål uppnås samtidigt som det lokala näringslivet och föreningslivet utvecklas.

Projektet vill bygga vidare på samverkans- och sektorsövergripande arbeten som redan äger rum i Malmö, som Malmöandan, CTC, Forward Malmö, Kraftsamling Herrgården, Jämlik Hälsa, Case Sofielund m.fl. I projektet vill vi utveckla ett nytänkande inom hållbar stadsutveckling i Malmö genom att öka delaktigheten som grund för områdens utveckling, att systematiskt och storskaligt tillämpa ett medborgarstyrt helhetsgrepp som i ökad utsträckning integrerar civilsamhällets aktörer i innovationsprocesserna.

Genomförande
Vi vill skapa nya arbetssätt där medborgarna och en bredd av lokala aktörer i olika former av delaktighets och dialogprocesser, bidrar med kompetens, engagemang och behov som drivkraft för en förnyelse- och förändringsprocess. Målet är att etablera två nya områdesinkubatorer och sektorsövergripande mötesplatser för lokal innovationsutveckling. Vi arbetar även med lärande- och kapacitetsbyggandeinsatser och utveckling av prototyper.

Geografiskt kommer projektet att verka i de stationsnära utvecklingsområdena kring, Persborg/ Sofielund, Rosengård, Östervärn/ Kirseberg i Malmö.

Några av de mål som projektet skall arbeta med:

  • Att utveckla områdesbaserade “gräsrotsinkubatorer” för att lösa medborgarstyrda samhällsutmaningar.
  • Att inom ramen för lokala områdesinkubatorer ta fram nya produkt- och tjänsteinnovationer för hållbar stadsutveckling.
  • Att ge små och medelstora företag ökad kunskap om hur man kan arbeta med medborgarstyrd och affärsdriven stadsutveckling.
  • Att stimulera nytänkande inom hållbar stadsutveckling genom att involvera civilsamhället och Malmös föreningsliv i innovationsprocesserna.
  • Att utveckla en fysisk och digital mötesplats för samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor när det gäller social hållbar stadsutveckling.
  • Att utveckla hållbara metoder för styrning och ledning av Malmö stads innovationsarbete.

För vidare information om projektet kontakta:
Nils Phillips, Malmö Ideella, 073-6447738
Priyanka Mellergård John, Sensus, 0761-689007
Tom Roodro, Malmö stad, 040-344073
Anne Marbrandt, Nyföretagarcentrum Öresund, 0734-274050