Integration i samhället

Föreningarnas flexibilitet och tydlig information om situationen för målgruppen har varit viktig för att kunna utveckla verksamheterna på bästa sätt och därmed gett dem goda verktyg för att kunna stödja
målgruppen bättre.

NAD är inne i en utvecklingsfas där aktiviteterna ska ta deltagaren närmare ett arbete eller studier. Under halvåret har NAD indirekt – stärkt hälsan, skapat större nätverk och förstärkt språket hos många individer.

Trots pandemin så har vi lyckats skapa bra nätverksträffar i TIA och framförallt ett möte som var till för att skapa bättre samverkan inom folkbildningen. Ett samarbete med Flyktinghälsan och Migrationssamordnare, barn och ungdomsvården, Skånes Universitetssjukhus har upprättats.

Vi Idéburna är en aktör i Lokal Överenskommelse kring vissa nyanlända personer, LÖK, med tjänstepersoner från kommunala förvaltningar, Försäkringskassan, Migrationsverket, Region Skåne, Statens Servicecenter och Arbetsförmedlingen.

Kunskapscentrum migration och hälsa kopplat till hälsoinsatser för asylsökande och andra utsatta grupper är vi en del av tillsammans med andra idéburna verksamheter och Region Skåne.

Sommaraktiviteter för barn och vuxna

Många människor har haft det tufft under pandemin och därför beslutade Engagemang i Malmö att den 29:e juni genomföra en digital föreningsmässa i Malmö, med 13 verksamheter (11 idéburna och 2 kommunala). En film spelades in och den, samt information från deltagande verksamheter, hittar du här:Mässan skapades för att ge föreningar möjligheten att sprida information om vad de arrangerar för aktiviteter i sommar, så att du har möjlighet att få aktivitet i sommar till dig själv, för dina barn eller för hela familjen.

De deltagande verksamheterna på mässan:

 • Röda Korset Malmö
 • Rosengårds Folkets hus
 • Allas Lika Värde Förening
 • MISO
 • Fritidsbanken
 • Somaliska Ungdomar i Malmö
 • KFUM Malmö
 • Hanella
 • NBV Syd
 • Zig Zag Förening
 • Kul i Malmö

Språkcafé som social mötesplats

Ta del av senaste nyhetsbrevet från NAD & TIA samordnarna
https://mailchi.mp/a6472943df61/tia-nyhetsbrev-oktober-2020-5528872?e=c2201fbd57


Läs om
Arena Etablering om Språkcafé som social mötesplats och arena för språkträning 

9 september 13.00-14.30 Digitalt 

Medverkar gör Gunilla Jansson, professor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, som bedrivit forskning kring språkcaféer som drivs av aktörer inom civilsamhället och deras roll för vuxna nyanländas språkliga integration. Vi kommer även att få ta del av skånska erfarenheter av att bedriva Språkcafé som form för språkträning och social interaktion.
Anmäl via evenemanget i Länsstyrelsen Skånes kalender

Arena Etablering 25 maj

Den 25:e maj genomfördes ett seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes satsning, Arena Etablering i Skåne, som syftar till att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll.
Inbjudna var personer från kommuner, andra myndigheter och idéburna organisationer i Skåne med ansvar för mottagande och etablerande av nyanlända, såväl anställda, politiker och frivilliga.

Först ut i denna serie var Erik Amnå, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet och Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö universitet, som pratade om och diskuterade kring sin nya bok ”Samhällsorientering – för en hållbar integration”. 
De beskriver bl.a. en hållbar integration så här:
”Hållbar integration handlar om allas möjlighet att leva ett fullvärdigt liv, med arbete, bostad och trygghet. Det handlar också om ett fullvärdigt medborgarskap, med allt vad det för med sig när det gäller fri- och rättigheter som att rösta och delta i samhällslivet på lika villkor. Och det handlar om att känna sig som en del av en samhällsgemenskap.”

Du kan ta del av inspelningen av seminariet via denna länk

Digital mötesplats för Malmös föreningar

Vill ni stärka ert arbete med inkludering och jämlikhet och vara en samarbetspartners i ett projekt med syfte att stärka invandrartjejers-/-kvinnors inkludering i föreningslivet – och få en professionellt producerad film om er verksamhet publicerad på vår digitala plattform? (Och såklart rättigheter att använda filmen själva)
Glimt, verksamhet i Ensamkommandes Förbund, ansöker nu om projektmedel och de söker samarbetspartners till detta.

Projektet handlar framför allt om att sprida information och tillit. Detta är tänkt att göras genom att skapa en digital plattform, en mötesplats för alla Malmös olika föreningar, där välkomnande filmade presentationer finns. De tror att denna plattform ska locka fler medlemmar till era föreningar. Tillsammans med er väljs en tjej/kvinna med invandrarbakgrund ur er förening, en s k hälsoambassadör, som under en månads tid kommer att vara vår plattforms ansikte utåt. Denna person kommer att arvoderas och ta på sig att via filmade inslag, intervjuer och annan typ av kommunikation presentera sig själv, sin aktivitet/idrott och föreningen i sig.

Intresserad? Kontakta glimt@ensamkommandesforbund.se

Frågestund Migration

Samordnarna för Tidiga Insatser för Asylsökande och Nätverk-Aktivitet-Delaktighet vill skapa en möjlighet för dig som finns i verksamheter som möter asylsökande och nyanlända att i dialog få ställa frågor och samtala om de utmaningar vi alla möter, direkt till berörda myndigheter.
Denna typ av tillfällen att få mötas kan skapa större förståelse för varandras verksamheter och öka samförstånd kring viktiga frågor. Förhoppningsvis kan det även leda till mer kunskap båda vägar och underlätta kontakten framöver.

DE vill gärna ha er input kring vilka myndigheter, funktioner och organisationer ni har frågor till på temat Migration och vilken typ av frågor ni vill ställa.
Därför har de gjort en enkät som de är tacksamma om du vill fylla i!

Till enkäten

TIA & NAD-samordnarna planerar att organisera flera träffar med myndigheter/organisationer till hösten och vill utgår från era behov, så svara gärna så snart som möjligt.

Forskningsprojekt om migration och integration

En grupp forskare från Lunds universitet söker dig som representant för en ideell förening och som vill vara med i ett forskningsprojekt om migration och integration.

Om forskningen
Forskningen i Lund handlar om mottagande och integration av nyanlända personer i svenska kommuner. De är speciellt intresserade av vilken betydelse ideella föreningar har för mottagande och integration. Därför vill de gärna veta mer om hur din förening har arbetat med nyanlända under de senaste fem åren.

Enkät
Forskarna har utformat en enkät som tar ca 20 minuter att fylla i enkäten och det görs på datorn.
De vill att en person från föreningen besvarar enkäten, så du läser detta får gärna välja den i din förening som du tror passar bäst för att svara på enkäten.

Nedan finner du länken till enkäten och forskarnas önskan är att den fylls i senast den 27 maj 2021: https://sunet.artologik.net/lu/Survey/34760/sv

Anonymitet
Både du och föreningen som du representerar, förblir helt anonyma. Informationen som samlas hanteras enligt högsta standarden för the European Code of Conduct for Research Integrity och kommer enbart att användas i forskningssyfte.

Vid frågor kontakta claudia.fry@lucsus.lu.se.

Forskarna deltar i ett stort Europeiskt forskningsprojekt inom programmet EU HORIZON 2020 som Lunds Universitet är en del av. Projektet beskrivs på EU Kommissionens hemsida

(LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies)
https://www.lucsus.lu.se/

Välkommen på konferens om Tillit – Inkludering – Föreningslots

Den 19:e maj mellan 13-16 bjuder Engagemang i Malmö in till digital konferens med Susanne Wallman Lundåsen*, docent, Linköpings Universitet & knuten till Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Nader Ghaemi**, Stadsdelssamordnare Berga, Linköpings kommun som gäster och kommer bl.a. att ge sin syn på tillitens betydelse och hur viktig samverkan är för det lokala.
I anslutning till deras föredragande kommer ett samtal att äga rum mellan Susanne och Nader, samt Aage Radmann, sociolog, Malmö universitet och Norges idrettshøgskola som i nuläget bl.a. forskar om hållbart ledarskap. Du kommer att få möjlighet att ställa frågor vid samtalet.

Utöver denna programpunkt kommer konferensen också innehålla ett erfarenhetsutbyte i diskussionsgrupper där 3 olika spännande teman kommer diskuteras och där dina tankar är viktiga: Tillit – Inkludering – Föreningslots (som en ny kommande tjänst i idéburen sektor i vårt land). 

Anmälan till konferensen


* Susanne Wallman Lundåsen forskar om lokal demokrati, civilsamhället & variationer i social tillit på lokal nivå. Hennes forskning handlar om hur deltagande i civilsamhället inverkar på politiskt deltagande och om lokala faktorer bidrar till mellanmänsklig tillit.

** Nader Ghaemi har stort intresse för att jobba med människor och samverkar för att skapa trygghet i området i sitt befintliga yrkesuppdrag, samt arbetar med strategiska samhällsfrågor med budskapet:
En för alla, alla för vem?

Konferensen genomförs inom ramen för Engagemang i Malmö som finansieras av Länsstyrelsen Skåne.

Studie av Emerga Institute

Emerga Institue genomför en studie för EU:s byrå för fundamentala rättigheter. Studien fokuserar på människor som med uppehållstillstånd befinner sig i Sverige sedan minst fem år, men som inte är medborgare (ej heller EU-medborgare).

Studien ”The fundamental rights situation of long term residents in the EU”  genomförs samtidigt i nio EU-länder och syftar till att fungera som underlag för framtida politiska beslut rörande uppehållstillstånd och nu vill de ha kontakt med personer som skulle vilja delta i studien genom en intervju/fokusgrupp.
Personer ska ha sitt ursprung i Eritrea,  Afghanistan och Somalia, men de vill även ha kontakt med personer som inte kommer från ett EU-land som skulle vilja vara med.  
En symbolisk ersättning utgår för deltagandet.

Så väl fokusgrupperna som de enskilda intervjuerna kommer att beröra vad målgruppen själv har för erfarenhet av och syn på sin situation som innehavare av permanent uppehållstillstånd eller tillfälliga
uppehållstillstånd i Sverige, hur själva processen med att erhålla uppehållstillståndet har sett ut och upplevts av målgruppen. Fokus är också vilka rättigheter personer i målgruppen erhållit, både i teori och praktik.  Samma
frågor kommer att ställas till intervjupersonerna i samtliga deltagande länder.

Intervjuerna eller fokusgrupperna genomförs online och deltagandet är givetvis anonymt.

Är du intresserad? Eller känner du någon som är intresserad?
Kontakta i så fall: nanna.malmborg@emerga.se