Arena Etablering 25 maj

Den 25:e maj genomfördes ett seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes satsning, Arena Etablering i Skåne, som syftar till att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll.
Inbjudna var personer från kommuner, andra myndigheter och idéburna organisationer i Skåne med ansvar för mottagande och etablerande av nyanlända, såväl anställda, politiker och frivilliga.

Först ut i denna serie var Erik Amnå, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet och Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö universitet, som pratade om och diskuterade kring sin nya bok “Samhällsorientering – för en hållbar integration”. 
De beskriver bl.a. en hållbar integration så här:
“Hållbar integration handlar om allas möjlighet att leva ett fullvärdigt liv, med arbete, bostad och trygghet. Det handlar också om ett fullvärdigt medborgarskap, med allt vad det för med sig när det gäller fri- och rättigheter som att rösta och delta i samhällslivet på lika villkor. Och det handlar om att känna sig som en del av en samhällsgemenskap.”

Du kan ta del av inspelningen av seminariet via denna länk

Digital mötesplats för Malmös föreningar

Vill ni stärka ert arbete med inkludering och jämlikhet och vara en samarbetspartners i ett projekt med syfte att stärka invandrartjejers-/-kvinnors inkludering i föreningslivet – och få en professionellt producerad film om er verksamhet publicerad på vår digitala plattform? (Och såklart rättigheter att använda filmen själva)
Glimt, verksamhet i Ensamkommandes Förbund, ansöker nu om projektmedel och de söker samarbetspartners till detta.

Projektet handlar framför allt om att sprida information och tillit. Detta är tänkt att göras genom att skapa en digital plattform, en mötesplats för alla Malmös olika föreningar, där välkomnande filmade presentationer finns. De tror att denna plattform ska locka fler medlemmar till era föreningar. Tillsammans med er väljs en tjej/kvinna med invandrarbakgrund ur er förening, en s k hälsoambassadör, som under en månads tid kommer att vara vår plattforms ansikte utåt. Denna person kommer att arvoderas och ta på sig att via filmade inslag, intervjuer och annan typ av kommunikation presentera sig själv, sin aktivitet/idrott och föreningen i sig.

Intresserad? Kontakta glimt@ensamkommandesforbund.se

Frågestund Migration

Samordnarna för Tidiga Insatser för Asylsökande och Nätverk-Aktivitet-Delaktighet vill skapa en möjlighet för dig som finns i verksamheter som möter asylsökande och nyanlända att i dialog få ställa frågor och samtala om de utmaningar vi alla möter, direkt till berörda myndigheter.
Denna typ av tillfällen att få mötas kan skapa större förståelse för varandras verksamheter och öka samförstånd kring viktiga frågor. Förhoppningsvis kan det även leda till mer kunskap båda vägar och underlätta kontakten framöver.

DE vill gärna ha er input kring vilka myndigheter, funktioner och organisationer ni har frågor till på temat Migration och vilken typ av frågor ni vill ställa.
Därför har de gjort en enkät som de är tacksamma om du vill fylla i!

Till enkäten

TIA & NAD-samordnarna planerar att organisera flera träffar med myndigheter/organisationer till hösten och vill utgår från era behov, så svara gärna så snart som möjligt.

Forskningsprojekt om migration och integration

En grupp forskare från Lunds universitet söker dig som representant för en ideell förening och som vill vara med i ett forskningsprojekt om migration och integration.

Om forskningen
Forskningen i Lund handlar om mottagande och integration av nyanlända personer i svenska kommuner. De är speciellt intresserade av vilken betydelse ideella föreningar har för mottagande och integration. Därför vill de gärna veta mer om hur din förening har arbetat med nyanlända under de senaste fem åren.

Enkät
Forskarna har utformat en enkät som tar ca 20 minuter att fylla i enkäten och det görs på datorn.
De vill att en person från föreningen besvarar enkäten, så du läser detta får gärna välja den i din förening som du tror passar bäst för att svara på enkäten.

Nedan finner du länken till enkäten och forskarnas önskan är att den fylls i senast den 27 maj 2021: https://sunet.artologik.net/lu/Survey/34760/sv

Anonymitet
Både du och föreningen som du representerar, förblir helt anonyma. Informationen som samlas hanteras enligt högsta standarden för the European Code of Conduct for Research Integrity och kommer enbart att användas i forskningssyfte.

Vid frågor kontakta claudia.fry@lucsus.lu.se.

Forskarna deltar i ett stort Europeiskt forskningsprojekt inom programmet EU HORIZON 2020 som Lunds Universitet är en del av. Projektet beskrivs på EU Kommissionens hemsida

(LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies)
https://www.lucsus.lu.se/

Välkommen på konferens om Tillit – Inkludering – Föreningslots

Den 19:e maj mellan 13-16 bjuder Engagemang i Malmö in till digital konferens med Susanne Wallman Lundåsen*, docent, Linköpings Universitet & knuten till Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Nader Ghaemi**, Stadsdelssamordnare Berga, Linköpings kommun som gäster och kommer bl.a. att ge sin syn på tillitens betydelse och hur viktig samverkan är för det lokala.
I anslutning till deras föredragande kommer ett samtal att äga rum mellan Susanne och Nader, samt Aage Radmann, sociolog, Malmö universitet och Norges idrettshøgskola som i nuläget bl.a. forskar om hållbart ledarskap. Du kommer att få möjlighet att ställa frågor vid samtalet.

Utöver denna programpunkt kommer konferensen också innehålla ett erfarenhetsutbyte i diskussionsgrupper där 3 olika spännande teman kommer diskuteras och där dina tankar är viktiga: Tillit – Inkludering – Föreningslots (som en ny kommande tjänst i idéburen sektor i vårt land). 

Anmälan till konferensen


* Susanne Wallman Lundåsen forskar om lokal demokrati, civilsamhället & variationer i social tillit på lokal nivå. Hennes forskning handlar om hur deltagande i civilsamhället inverkar på politiskt deltagande och om lokala faktorer bidrar till mellanmänsklig tillit.

** Nader Ghaemi har stort intresse för att jobba med människor och samverkar för att skapa trygghet i området i sitt befintliga yrkesuppdrag, samt arbetar med strategiska samhällsfrågor med budskapet:
En för alla, alla för vem?

Konferensen genomförs inom ramen för Engagemang i Malmö som finansieras av Länsstyrelsen Skåne.

Studie av Emerga Institute

Emerga Institue genomför en studie för EU:s byrå för fundamentala rättigheter. Studien fokuserar på människor som med uppehållstillstånd befinner sig i Sverige sedan minst fem år, men som inte är medborgare (ej heller EU-medborgare).

Studien “The fundamental rights situation of long term residents in the EU”  genomförs samtidigt i nio EU-länder och syftar till att fungera som underlag för framtida politiska beslut rörande uppehållstillstånd och nu vill de ha kontakt med personer som skulle vilja delta i studien genom en intervju/fokusgrupp.
Personer ska ha sitt ursprung i Eritrea,  Afghanistan och Somalia, men de vill även ha kontakt med personer som inte kommer från ett EU-land som skulle vilja vara med.  
En symbolisk ersättning utgår för deltagandet.

Så väl fokusgrupperna som de enskilda intervjuerna kommer att beröra vad målgruppen själv har för erfarenhet av och syn på sin situation som innehavare av permanent uppehållstillstånd eller tillfälliga
uppehållstillstånd i Sverige, hur själva processen med att erhålla uppehållstillståndet har sett ut och upplevts av målgruppen. Fokus är också vilka rättigheter personer i målgruppen erhållit, både i teori och praktik.  Samma
frågor kommer att ställas till intervjupersonerna i samtliga deltagande länder.

Intervjuerna eller fokusgrupperna genomförs online och deltagandet är givetvis anonymt.

Är du intresserad? Eller känner du någon som är intresserad?
Kontakta i så fall: nanna.malmborg@emerga.se

Save the date! Konferens om Engagemang i Malmö

Den 19:e maj kl. 13-16 är du välkommen på en digital konferens som genomförs inom ramen för §37a-projektet Engagemang i Malmö.
Konferensen kommer bl.a. ha fokus på tillitens betydelse, ideellt arbete och utvecklandet av konceptet Föreningslots i Malmö.

Under tiden projektet har pågått har vi arbetat med att försöka samla de personer i Malmö som de själva eller andra betraktar som en föreningslots. Det kan vara den tjänstepersonen i idéburen och offentlig sektor; volontären, ledaren, tränaren; eller helt enkelt en privatperson. Dessa personer skapar tillit och ger stöd till individer på sin väg in i samhället.

På programmet har vi bl.a. 2 keynotes, en som diskuterar bl.a. frågan om tillit i sin forskning och en som genom sitt professionella och ideella arbete stöder individer på sin väg in i samhället:
Susanne Wallman Lundåsen, docent, Linköpings Universitet:
Forskar om lokal demokrati, civilsamhället och variationer i social tillit på lokal nivå. Hennes forskning handlar om hur deltagande i civilsamhället inverkar på politiskt deltagande och om lokala faktorer bidrar till mellanmänsklig tillit. Har bl.a. bidragit med ett kapitel i senaste rapporten av ” Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019” som heter ”Ideellt arbete och politiskt deltagande”

Nader Ghaemi, Stadsdelssamordnare Berga, Linköpings kommun och ideellt aktiv i lokala fotbollsklubben:
Älskade att spela fotboll när han till Sverige från Iran och kom med i ett lag redan efter en vecka. Där fick han kontakt med en tränare som hade jobb och ett ordnat liv. Han blev en mentor. Nader tog examen som civilingenjör med data- och it-inriktning. Senare väcktes intresset för att jobba med människor och strategiska samhällsfrågor och han läste antropologi och sociologi.

Vid frågor kontakta:
Föreningslots Mikael Johansson
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77

Engagemang i Malmö finansieras av Länsstyrelsen Skåne och är en samverkan mellan Malmö Ideella, MISO och Malmö stad

NAD Malmö är en del av forskningen kring nyanländas etablering 

Verksamheten Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD Malmö som är en verksamhet i Malmö Ideella har under de senaste åren varit en del av transnationell forskning genom ett projekt som Malmö Universitet är samverkanspart i. Projektet heter NIEM, The National Integration Evaluation Mechanism, och är ett sexårigt forskningsprojekt som syftar till att förbereda nyckelaktörer på området integration i EUs 15 medlemsstater att bättre bemöta de nuvarande utmaningarna och förbättra integrationen av personer som beviljats ​​internationellt skydd.

NIEM kommer att etablera ett verktyg för en omfattande utvärdering av integrationen av personer som beviljats skydd, som ska genomföras vartannat år, för att visa på brister i integrationspolitiken, identifiera lovande exempel och utvärdera effekterna av lagstiftning och politiska förändringar.

NAD har varit en stor del i detta utvärderingsarbete och bl.a. bistått med att hjälpa forskarna/forskningsassistenterna hitta nyanlända personer som besöker aktiviteter i idéburna verksamheter/föreningar, samt intressenter som arbetar med målgruppen och sedan oktober 2020 har dessa utvärderingstillfällen genomförts: 
–    5 fokusgrupper med olika intressenter
–    7 fältobservationer (pågår fortfarande)
–    7 intervjuer med nyanlända personer (pågår fortfarande) 

Under våren är målet att besöka fler aktiviteter och genomföra mer intervjuer med nyanlända personer. Aktiviteterna behöver inte vara NAD-aktiviteter. Forskningsassistenterna kan vara med på aktiviteten digitalt och fysiskt. Intervjuerna med de nyanlända personerna kommer att ske utanför själva aktiviteten och kan genomföras på Zoom, i telefon eller kanske en walk and talk.  

Men fler tillfällen kommer att genomföras med nyanlända personer i vår.

Har er verksamhet aktiviteter för nyanlända personer digitalt eller fysiskt? Om så är fallet så uppskattas det mycket om ni kontaktar:
Nadeen Khoury, nadeen.khoury@mau.se

Team Inkludering Malmö söker information om aktiviteter 

Våren börjar så smått anlända till vårt frodiga landskap och med den förhoppningsvis fler föreningsaktiviteter. Även om vi fortsatt har ett tufft läge i Skåne och Malmö med coronan så kan värmen kanske leda till lite fler möjligheter för föreningslivet att som växtligheten frodas.

Vi i Malmö Ideella som jobbar i Team Inkludering vill väldigt gärna ha in information om aktiviteter som finns i föreningar just nu eller som är på gång. Detta för att vi ska kunna sprida det i våra olika kanaler, men också för att ge informationen till nya Malmöbor som vill komma i kontakt med andra Malmöbor för att förstärka sin hälsa, öva svenska eller få ett större nätverk.
Om ni har information på olika språk får ni gärna skicka den också.

Ni kan maila informationen till mikael@malmoideella.se eller eva@malmoideella.se. Det går också bra att tagga oss eller skicka meddelande med information på våra olika plattformar:
Facebook: https://www.facebook.com/ForeningslotsMicke eller https://www.facebook.com/eva.kinali
Instagram: https://www.instagram.com/foreningslotsmicke/ eller https://www.instagram.com/evakinali/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/foreningslots-mikael-johansson1/ eller https://www.linkedin.com/in/evagamzegulkinali/

TIA*- och NAD**-samordningen uppmuntrar er alla att tänka på möjligheten att ställa om era verksamheter både utifrån fler restriktioner och lättare sådana. I vår handlar det om att kunna vara vara flexibel och att möta upp deltagare på bästa sätt. Håll ut och tveka inte att höra av er om ni behöver råd och stöd i er omställning. Våra kontaktuppgifter hittar ni längst ner i nyhetsbrevet.

Årets andra nyhetsbrev från TIA- och NAD-samordningen innehåller bl.a. detta:
– en sammanfattning av tips och idéer direkt från er som var med nätverksträffarna i februari
– mer info om den nya TIA- och NAD-samordningen
– omvärldstips – där Malmös samordnare slår ett slag för:
Fritidsguiden – för personer som är nya i Sverige med mycket matnyttig information om
föreningsengagemang på fem olika språk
– Disabled Refugees Welcomes informationsmaterial och metodhandbok – för dig som arbetar för migranter
med normbrytande funktionalitet i Sverige.
– Länsstyrelsens kommande tematräffar


* TIA = Tidiga Insatser för Asylsökande
** NAD = Nätverk-Aktivitet-Delaktighet