Avsiktsförklaring Agenda 2030

Initiativet till avsiktsförklaringen togs i våras av de tre plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för alla organisationers olika roll, uppdrag och verksamheter, tar vi organisationer i det svenska civilsamhället ett avstamp för höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030.

Syftet är att visa på behoven av våra verksamheter, nyttan och kraften i det vi alla gör. Det är också ett sätt att gentemot beslutsfattare och samhället i stort markera att vi inte kommer att släppa de här frågorna, att det är angeläget och att vi inte kommer att glömma bort Globala målen. Avsiktsförklaringen får skrivas under av organisationer inom det svenska civilsamhället som genom sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030.

Vill din organisation skriva under avsiktsförklaringen, läs mer här?

https://lsu.se/nyheter/avsiktsforklaring-agenda-2030/