Malmö Tillsammans – en medborgarstyrd innovationsplattform
Projektet har beviljats medel av Tillväxtverket

En kort sammanfattning av projektet:
Samverkanspartners: Malmö Ideella (sökande), Sensus Studieförbund Skåne/ Blekinge, NyföretagarCentrum Öresund, Malmö stad med Fritidsförvaltningen, Funktionstödsförvaltningen och Stadskontoret/ Omvärld och näringsliv.

Start- och slutdatum: 2021-01-01–2023-02-28
Finansiering via samverkanspartners och ERUF, totalt 22,5 miljoner

Bakgrund & Syfte
Syftet med projektet Malmö Tillsammans är att inom ramen för ett samverkansprojekt mellan parterna, och i ett gemensamt arbete med en stor mängd ytterligare lokala och regionala privata, ideella och offentliga aktörer, utveckla en medborgarstyrd innovationsplattform. Innovationerna är tänkta att svara mot de lokala samhällsutmaningar för en hållbar stadsutveckling som rör minskad segregation, ökad sysselsättning och hållbar förnyelse i bostadsområdena. Genom denna behovsstyrda process kan socioekonomisk utveckling och miljömål uppnås samtidigt som det lokala näringslivet och föreningslivet utvecklas.

Projektet vill bygga vidare på samverkans- och sektorsövergripande arbeten som redan äger rum i Malmö, som Malmöandan, CTC, Forward Malmö, Kraftsamling Herrgården, Jämlik Hälsa, Case Sofielund m.fl. I projektet vill vi utveckla ett nytänkande inom hållbar stadsutveckling i Malmö genom att öka delaktigheten som grund för områdens utveckling, att systematiskt och storskaligt tillämpa ett medborgarstyrt helhetsgrepp som i ökad utsträckning integrerar civilsamhällets aktörer i innovationsprocesserna.

Genomförande
Vi vill skapa nya arbetssätt där medborgarna och en bredd av lokala aktörer i olika former av delaktighets och dialogprocesser, bidrar med kompetens, engagemang och behov som drivkraft för en förnyelse- och förändringsprocess. Målet är att etablera två nya områdesinkubatorer och sektorsövergripande mötesplatser för lokal innovationsutveckling. Vi arbetar även med lärande- och kapacitetsbyggandeinsatser och utveckling av prototyper.

Geografiskt kommer projektet att verka i de stationsnära utvecklingsområdena kring, Persborg/ Sofielund, Rosengård, Östervärn/ Kirseberg i Malmö.

Några av de mål som projektet skall arbeta med:

  • Att utveckla områdesbaserade “gräsrotsinkubatorer” för att lösa medborgarstyrda samhällsutmaningar.
  • Att inom ramen för lokala områdesinkubatorer ta fram nya produkt- och tjänsteinnovationer för hållbar stadsutveckling.
  • Att ge små och medelstora företag ökad kunskap om hur man kan arbeta med medborgarstyrd och affärsdriven stadsutveckling.
  • Att stimulera nytänkande inom hållbar stadsutveckling genom att involvera civilsamhället och Malmös föreningsliv i innovationsprocesserna.
  • Att utveckla en fysisk och digital mötesplats för samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor när det gäller social hållbar stadsutveckling.
  • Att utveckla hållbara metoder för styrning och ledning av Malmö stads innovationsarbete.

För vidare information om projektet kontakta:
Nils Phillips, Malmö Ideella, 073-6447738
Priyanka Mellergård John, Sensus, 0761-689007
Tom Roodro, Malmö stad, 040-344073
Anne Marbrandt, Nyföretagarcentrum Öresund, 0734-274050